Draudimo teisė

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Aiškindamas šią konstitucinę nuostatą Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad ji įpareigoja įstatymų leidėją nustatyti pakankamas tos teisės įgyvendinimo priemones. Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas inter alia į tai, kad tam tikrose veiklos srityse žalos padarymo (atsiradimo) rizika yra didesnė, ir siekdamas užtikrinti, kad asmeniui padaryta žala būtų atlyginta veiksmingai ir laiku, gali nustatyti ir tokį teisinį reguliavimą, kai kitiems asmenims padarytą žalą sutarties pagrindu įsipareigoja atlyginti kitas nei žalą padaręs asmuo ar už jo veiksmus atsakingas asmuo, t. y. nustatyti vadinamąjį draudžiamąjį žalos atlyginimo būdą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 3 d. nutarimas). Taigi, įstatymų leidėjas įtvirtina galimybę, kad padarytą žalą atlygintų ne tiesioginis žalą padaręs subjektas, o trečiasis asmuo (draudimo bendrovė).

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, yra pažymėjęs, kad: įstatymų leidėjas, nustatydamas civilinės atsakomybės draudimo teisinį reguliavimą, neprivalo nustatyti tokių draudimo sumų, kurios įvykus draudžiamajam įvykiui visais atvejais užtikrintų visišką padarytos žalos atlyginimą. Taigi, šis reglamentavimas sukuria prielaidas atsirasti ginčams tarp draudėjo ir draudiko, kai išmokamos draudimo išmokos netenkina draudiko. Todėl draudiko įsipareigojimas padengti apdraustojo padarytą žalą nereiškia, kad visais atvejais įvykus draudžiamajam įvykiui draudikas įsipareigoja visiškai atlyginti padarytą žalą.

Teisinės paslaugos ir konsultacijos draudimo teisės srityje

  • Prašymų, skundų dėl žalos atlyginimo rengimas;
  • Pretenzijų dėl žalos atlyginimo rengimas;
  • Skundų, dėl atsisakymo išmokėti draudimo išmoką rengimas;
  • Konsultacijos ir išvados dėl draudimo sutarčių nuostatų išaiškinimo;
  • Konsultacijos dėl įvykių pripažinimo draudžiamaisiais;
  • Konsultacijos dėl regresinių (atgręžtinių) reikalavimų pagrįstumo.